นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง มีการการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการขับเคลื่อนนโยบาย ( No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง และเจ้าหน้าที่ได้มีการลงนามในการงดให้ งดรับของขวัญทุกชนิด