การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการขับเคลื่อนนโยบาย ( No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง และเจ้าหน้าที่ได้มีการลงนามในการงดให้ งดรับของขวัญทุกชนิด