แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงฉบับโครงสร้าง(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี(1)

ข้อมูลแสดงอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2564-2566