1.ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง

2.ใบสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/1)

3.หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สถ./ผ.ถ.4/2)

4.ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก (ผ.ถ.1/1)

5.ประกาศ กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/12)