ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 28 ก.ย.2563

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก (ผ.ถ.1/1) ลงวันที่่ 6 ตุลาคม 2564
เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา (ส.ถ.1/1)ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564

เอกสารประกอบการรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง
เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง