1.คำนำ สารบัญ
2.ข้อบัญญัติ อบต.ระแงง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556
3.ข้อบัญญัติ อบต.ระแงง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2556
4.ข้อบัญญัติ อบต.ระแงง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
5.ข้อบัญญัติ อบต.ระแงง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556
6.ข้อบัญญัติ อบต.ระแงง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2556
7.ข้อบัญญัติ อบต.ระแงง เรื่องจำนวนพื้นที่ที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขต อบต.ระแงง พ.ศ.2552