มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ