บันทึกข้อตกลงบุคลากร อบต.ระแงง ตามประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้