1.คำสั่งเรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

2.ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

3.คำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

4.คำสั่งแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

5.คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งภายในกองคลัง

6.ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

7.ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

8.คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล