เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 อบต.ระแงง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

…………………………………………………………….

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564

***หมายเหตุ*** โครงการนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น และ ยุทศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาวะผู้นำและทักษะด้านการบริหารคน ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการจูงใจ พัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา

…………………………………………………………..

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

การอบรมสัมนา เรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   
วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จังหวัดเลย

  

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ศึกษาดูงานที่ ณ สวนลุงเผือก ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

      

ศึกษาดูงาน ณ บ้านทุ่งสวนศิลป์ครูแดง ตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย