การประชุมประชาคมระดับตำบล การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 4/2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง วันที่ 31 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาตำบลระแงงนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการนำแผนพัฒนาหมู่บ้านบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ให้มีการนำแผนไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

—————————————

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงงได้จัดประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง โดยกองช่าง ได้จัดประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ได้แก่ คณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง, คณะกรรมการที่มาจากการประชาคม และช่างควบคุมงาน มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับงานจ้าง ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ร่วมติดตามการดำเนินงาน เกี่ยวกับโครงการที่ตรวจรับงานจ้าง