สำนักปลัด อบต. จำนวน 9 กระบวนงาน

1.การขอข้อมูลข่าวสาร

2.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

3.การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

4.การขอสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

5.การติดประกาศที่ดิน

6.การรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

7.การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

8.การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

9.การรับคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ

ส่วนการคลัง จำนวน 13 กระบวนงาน

1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่

2.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3.การจัดเก็บภาษีป้าย

4.การจัดเก็บภาษีอากรฆ่าสัตว์

5.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

6.ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ

7.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

8.การออกใบรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ไม่เกิน 200 ตร.ม.

9.การออกใบรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร เกิน 200 ตร.ม.

10.การจดทะเบียนพาณิชย์

11.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมเชื้อเพลิง ประเภทที่3

12.การรับทำ การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล

13.การขอน้ำประปา_0001

ส่วนโยธา จำนวน 5 กระบวนงาน

1.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

2.การขออนุญาตรื้อถอน ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร

3.การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน

4.การให้บริการแบบบ้านเพื่อประชาชน

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 กระบวนงาน

การรับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก