รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะทำงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขออนุมัติปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอใช้ชื่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.ระแงง

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

รายงานการประชุมประจำเดือน ติดตาม ITA