รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบปรพะมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)