รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปี พ.ศ.2564

1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2564
2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564
3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)
5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2564 (งดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปี พ.ศ.2563

1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563
2.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563
3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563
4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563
5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563 ครั้งที่2
6.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2563

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปี พ.ศ.2562

1.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
2.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
3.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
4.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
5.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
7.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
8.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
9.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562