รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปี พ.ศ.2564

1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปี พ.ศ.2563

1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563

2.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563

3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563

4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563

5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563 ครั้งที่2

6.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปี พ.ศ.2562

1.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

2.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

3.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

4.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

5.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

7.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

8.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

9.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562