1.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.7) พ.ศ. 2562

2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2537

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2537

6.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

7.พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

8.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

9.พระราชบัญญัติผุ้สูงอายุ พ.ศ. 2546

10.พระราชบัญญัติผุ้สูงอายุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

11.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

12.พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

13.พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉ3)2562