คลิก   แบบคำร้องทั่วไป  ประชาชนสามารถส่งคำร้องเรื่องที่ต้องการรับความช่วยเหลือ อาทิเช่น การขอสนับสนุนน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค, การซ่อมแซมไฟฟ้า,การซ่อมแซมถนน หรื่อเรื่องอื่นๆ
  • ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
    e-Social Welfare สำหรับผู้รับเบี้ยพิการ เบี้ยผู้สูงอายุ
    คลิก https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check
  • ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
    คลิก http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1586332322920