การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผู้บริหารได้ขับเคลื่อนกิจกรรม No Gift Policy

………………………………………………………………………….

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

โครงการ “กิจกรรมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากล เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชันทุกรูปแบบ นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ด้านหน้าที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

เอกสารโครงการ กิจกรรมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากล

กิจกรรมการสร้างค่านิยมร่วมในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงงได้จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ผ่านการลงคะแนน แสดงความคิดเห็น (โหวตผ่าน Google Form) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นย้ำการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร หรือ ค่านิยมร่วม (Shared Values) เป็นเครื่องมือ ทางการบริหาร และการพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึ่ง เพราะวัฒนธรรมเป็นกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎ ระเบียบที่มีอยู่ของคนที่อยู่ในองค์กรนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติของคนที่ทำงานอยู่ในองค์กร สะท้อนให้เห็นกระบวนการคิดและการตัดสินใจเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

เอกสารประกอบกิจกรรมการสร้างค่านิยมร่วมในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

บันทึกเสนอการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บันทึกเสนอประกาศใช้วัฒนธรรมองค์กร

ประกาศใช้ค่านิยมองค์กร