แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท จึงไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท จึงไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563