แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท จึงไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง