รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบต.ระแงง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบต.ระแงง ประจำปีงบประมาณ 2563