สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ อบต.ระแงง ประจำปีงบประมาณ 2563