รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564