แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง1/2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)