แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ก.อบต.สุรินทร์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566