แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

แผนยุทธศาตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน พ.ศ.2563

แผนผังการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม(พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวน พ.ศ.2563

แผนผังยุทธศาสตร์ระแงง(พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวน พ.ศ.2563