การเมืองและการบริหาร

ด้านการเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 28 คนแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 14 เขตๆละ 2  คนโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย

 1. นายสัมฤทธิ์ คำปุย   ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 2. นายบุญทม    แอกทอง          ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. นายอำพร      พานเพชร         ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 4. นายสุพัฒน์ ศิริชาเครือ        ตำแหน่ง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

 1. นายบัญญัติ    พิชญาสาธิต      ตำแหน่ง          ประธานสภาอบต.
 2. นางสายันต์     แว่นดี             ตำแหน่ง           รองประธานสภาอบต.
 3. นายเกรียงศักดิ์  เข็มแก้ว           ตำแหน่ง           เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

 1. นายทองลำ    ผิวขาว            ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  1
 2. นางสาวสุชิน   สหุนาฬุ           ตำแหน่งสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  1
 3. นางศิริพร      แสงสว่าง         ตำแหน่งสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  3
 4. นางสมจิตร     หงส์ชั้น           ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  3
 5. นายสุพล        สิงคเวหน         ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  4
 6. นายประเสริฐ   หล่อทอง          ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  4
 7. นายเรียบ      ประภาสัย        ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  5
 8. นายสุพจน์      ไหมทอง          ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  5
 9. นายวิโรจน์      ประภาสัย        ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  6
 10. นายพวง        ใหมทอง          ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  6
 11. นางสายันต์    แว่นดี             ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  7
 12. นางละออง     เลี่ยงบุญ          ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  7
 13. นายทองพูล บริบาล            ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  8
 14. นายจอน        พวงธรรม         ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  8
 15. นายสำราญ     ไหมทอง          ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  9
 16. นายวิชัย       พานเพชร         ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  9
 17. นายบัญญัติ     พิชญาสาธิต      ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  10

18      .นายสมโภชน์    รุจิรเวโรจน์       ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  10

 1. นายพัด        สอนสุข           ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  11
 2. นายวิเชียร     จันทร์ทอง        ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  11
 3. นายพล         สุขเลิศ            ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  12
 4. นายบรรจง    ผมงาม            ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  12
 5. นายสมสิทธิ์    เดชสองชั้น       ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  13
 6. นายทองสุข    ป้องทองหลาง    ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  13
 7. นายเกียรติศักดิ์ แขมคำ           ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  14
 8. นางเอื้องฟ้า   สืบเพ็ง            ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  14
 9. นายสุเทพ     ประภาสัย        ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  15
 10. นายยงยุทธ ประภาสัย        ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  15

ผู้ใหญ่บ้าน

 1. นายราชันย์ ดวงใจ            ผู้ใหญ่บ้านปราสาท        หมู่ที่ 1
 2. นายอมรเกียรติ วิศิษฐ์สกุล        ผู้ใหญ่บ้านตลาดระแงง    หมู่ที่ 2
 3. นายอนุชาติ ดอกไม้ทอง       ผู้ใหญ่บ้านระแงงเหนือ    หมู่ที่ 3
 4. นายเลิศชาย หล่อทอง          ผู้ใหญ่บ้านสำโรง           หมู่ที่ 4
 5. นายศิริ โสรเนตร          ผู้ใหญ่บ้านโตนด           หมู่ที่ 5
 6. นายวิมล ดีทั่ว              ผู้ใหญ่บ้านระเวียง         หมู่ที่ 6
 7. นายปคุณภัทร แว่นดี             ผู้ใหญ่บ้านยางเตี้ย         หมูที่ 7
 8. นายประหยัด สานนท์           ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่        หมู่ที่ 8
 9. นายบุญเพิ่ม นาจำปา          ผู้ใหญ่บ้านกางของ        หมู่ที่ 9
 10. นางปิยมล เล้าสุวรรณ       ผู้ใหญ่บ้านระแงงใต้        หมู่ที่ 10
 11. นางสาวพิสมัย พวงธรรม         ผู้ใหญ่บ้านหนองหว้า      หมู่ที่ 11
 12. นายวิเชียร บริบาล           กำนันตำบลระแงง         หมู่ที่ 12
 13. นางรัศมี อมรศักยะ        ผู้ใหญ่บ้านตลาดระแงงเหนือ หมู่ที่ 13
 14. นายบัญญัติ           ลาไส              ผู้ใหญ่บ้านยางเตี้ย         หมู่ที่ 14
 15. นายสุรัตน์ แอกทอง          ผู้ใหญ่บ้านโคกกลัน        หมู่ที่15

ด้านการบริหาร

                   องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระทางการบริหารเป็นนิติบุคคลและมีสภาพเป็นทบวงการเมืองที่รับการกระจายอำนาจบริหารและการถ่ายโอนงบประมาณจากอำเภอจังหวัด อบจ.  และหน่วยราชการในส่วนกลางในรูปแบบการบริหารของสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ในรูปแบบการบริหารของสภาท้องถิ่นมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงเป็นผู้บริหารสูงสุดและมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน   2   คนเป็นผู้ช่วยในการบริหารมีสถานภาพเป็นข้าราชการการเมืองวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปีในการบริหารงานต่างๆมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นข้าราชการประจำทำหน้าที่ในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบโดยมีโครงสร้างและอัตราจำนวนบุคลากรประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง  แบ่งโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังเป็น  4  ส่วน   โดยมี นายเกรียงศักดิ์  เข็มแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผู้บังคับบัญชารองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1.สำนักปลัด อบต.  ประกอบด้วย

 1. นางสาวณัฐวดี             ศรีมาลา          หัวหน้าสำนักปลัด
 2. นายญาณกร               พรหมลักษณ์     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 3. จ่าเอกชายแดน           แอกทอง          เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยชำนาญงาน

 1. 4.       นางสาวกัญภร             เสอุดม            นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 2. นางจันทร์ประคอง         แสงสุข            นิติกรปฏิบัติการ
 3. นางสมรัก                   พลหนองหลวง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 4. นางสาวเสาวรัตน์          ศรีกาลบุตร       ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 5. นายทวน                   ทรงพิมพ์          พนักงานขับรถ
 6. นายบัญชา                 คำภากุล          คนตกแต่งสวน
 7. 10. นายสังวาลย์               แจ่มใส            นักการภารโรง
 8. นางสาวศิริมาส             ยอดชลูด          คนงานทั่วไป

2.กองคลัง    ประกอบด้วย

 1. นางจรรยา                 ปรากฏชื่อ        ผู้อำนวยการกองคลัง
 2. นางสาวณัฐศรี             แก้วหอม          เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 3. นางวิไลวรรณ              จันทรชิต         นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 4. 4. นางสาวสมปอง          นิลรัตน์           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 5. นายเวชสิทธิ์ พิทักษ์การ        เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 6. นายสรวิศ บุญโสม           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 7. นายเทวาฤทธิ์ ทุ่งลา             คนงานทั่วไป

3.กองช่าง   ประกอบด้วย

 1. นายไพบูรณ์                โกยสวัสดิ์         ผู้อำนวยการกองช่าง
 2. ว่าที่ร้อยตรี สุรีย์           นพพิบูลย์         นายช่างโยธาชำนาญงาน
 3. นายจะเด็ด                 บริบาล           ผู้ช่วยช่างโยธา
 4. นายประเทือง             บุญปัญญา        พนักงานผลิตน้ำประปา
 5. นายสรศักดิ์                พรมตื้อ           ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

4.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย

 1. นางสาวกนกพันธ์           สุขเลิศ            ครู
 2. นางปรีดา ใจผ่อง            ครู
 3. นายอุดมศักดิ์              วัชรารัตน์         ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 4.        นางสาวเพ็ชร์ดาราฉาย    บริบาล            ผู้ดูแลเด็ก
 5. นางวิไล                     รูปช้าง            ผู้ดูแลเด็ก
 6. นางสมจิตร                 จันทร์ทอง        ผู้ดูแลเด็ก
 7. นางสาวเสาวภา             ดวงใจ           ผู้ดูแลเด็ก
 8. นางสาวขวัญชนก          สืบเพ็ง            ผู้ดูแลเด็ก