องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง   แบ่งการปกครองออกเป็น  15  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง  จำนวน 10  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลระแงงทั้งหมู่บ้าน   จำนวน  1  หมู่บ้าน   คือ  หมู่ที่   2    และเป็นพื้นที่ที่มีเขตรับผิดชอบอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงบางส่วน  จำนวน  4  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,3,10 และ 13      เป็นเขตพื้นที่ที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติและวัฒนธรรม   ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพื้นบ้าน  คือ  ภาษาลาว  เขมร  และส่วย   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  อิสลาม   ประกอบอาชีพหลักคือ  การทำนา  อาชีพเสริม  การเลี้ยงสัตว์  การปลูกพืชผัก และการรับจ้าง   ครัวเรือนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อประโยชน์ของชุมชน  โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆ

 

การศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม

  1. การศึกษาเป็นสถาบันขั้นพื้นฐานในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงดังนี้

1)     โรงเรียนบ้านระเวียง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน232คน

2)     โรงเรียนบ้านยางเตี้ยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3   มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน394คน

3)     โรงเรียนบ้านกางของ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน128คน

4)     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า     ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงซึ่งได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชนรับนักเรียนที่มีอายุ   2 – 3   ปีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 34คน

5)     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเตี้ย       ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

       รับนักเรียนที่มีอายุ   2 – 3   ปีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน42คน

6)     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเวียง        ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

       รับนักเรียนที่มีอายุ   2 – 3   ปีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน30คน

          2) ศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดังนี้

– สำนักสงฆ์หมู่ที่  1   บ้านลำดวนตำบลระแงงอำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

– วัดบ้านระเวียงตั้งอยู่บ้านระเวียงหมู่ที่ 6  ตำบลระแงงอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์

– สำนักสงฆ์หมู่ที่ 4บ้านสำโรงตำบลระแงงอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์

– วัดบ้านยางเตี้ยตั้งอยู่บ้านยางเตี้ยหมู่ที่ 7  ตำบลระแงงอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์

– วัดป่าเทพประธานตั้งอยู่บ้านหนองไผ่หมู่ที่ 8 ตำบลระแงงอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์

– วัดบ้านกางของตั้งอยู่บ้านกางของหมู่ที่ 9  ตำบลระแงงอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์

– วัดบ้านหนองหว้าตั้งอยู่บ้านหนองหว้าหมู่ที่ 11  ตำบลระแงงอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์

การสาธารณสุข

อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศีขรภูมิซึ่งสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ทั้งหมด   86   ไร่จำนวนเตียงคนไข้140เตียงห้องพักคนไข้  16ห้องมีรถฉุกเฉิน3คันสาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือความดันโลหิตสูง, การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, เบาหวานปริมาณจำนวนประชาชนที่เข้ารับการรักษาในโครงการ  “30  บาทรักษาทุกโรค”  เฉลี่ยวันละ700คนนอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้จัดบริการประชาชนในด้านอื่นๆอีกเช่น

  1. นวด , อบประคบสมุนไพร
  2. กิจกรรมการออกกำลังกายช่วงเย็น 00   น.
  3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.
  4. ออกบริการประชาชนที่สถานีอนามัยอำเภอศีขรภูมิ
  5. กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลศีขรภูมิ
  6. กิจกรรมของโรคผู้ป่วย
  7. การบำบัดและให้คำปรึกษาผู้ติดยาเสพติด
  8. การควบคุมป้องกันโรคติดต่อLepio , โรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้เลือดออก

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงงมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องต่างๆดังนี้ขัดข้องไฟฟ้า , ถนนหนทาง , การออกแบบเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัย , ธุรกิจการสาธารณสุขได้แก่การจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันสำหรับกำจัดยุงลายสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอสม.  ส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆเช่นการส่งเสริมการเล่นกีฬาโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้  , นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ,ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างสูงโดยอยู่ในความดูแลพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอศีขรภูมิ

นอกจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอศีขรภูมิแล้วและองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงยังได้มีโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    (อปภร.)   มีโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน  โครงการตำรวจบ้าน  เป็นต้น