สภาพทางเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,277  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  4,966  คน   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

8-capture-20190820-145542

การเกษตร

                   ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลระแงงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยการปลูกข้าวเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชไร่อื่นๆในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวเช่นปลูกมันสำปะหลัง , ปลูกข่า,ปลูกหอมกระเทียม,พืชผักสวนครัวเป็นต้น

การอุตสาหกรรม

                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงประชาชนร้อยละที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม  (ในครัวเรือน)  ผลิตสินค้าบริโภคและส่งขายโดยจำแนกดังนี้สานเข่งปลาทู ,   โรงทำขนมจีน  , โรงทำปลาทูสด

การบริการ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงมีสถานประกอบการที่จัดให้บริการประเภทต่างได้แก่

9-capture-20190820-145852

แหล่งท่องเที่ยว

                   องค์การบริหารส่วนตำบลระแงงมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่หนองหารเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างวางแผนงานในการพัฒนาในอนาคตและเป็นแหล่งที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนในเขต  6  หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่   7,8,9,11,12,14

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งคือฝายเก็บน้ำกุดผไทซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่งประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงและใกล้เคียงใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจในการตกปลาและเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นอกจากนี้ยังมีสถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมคือวัดป่าเทพประธานพรซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างโบสถ์หินทราย