สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             ประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่  16  ธันวาคม  2539  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโดยที่มาตรา 40  และมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537  บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สินสิทธิสิทธิเรียกร้องหนี้และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยยกฐานะจากสภาตำบลระแงงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงตามประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่ม  113  ตอนพิเศษ  52   ลงวันที่  25  ธันวาคมพ.ศ. 2539

ข้อมูลพื้นฐาน

          1. ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง  ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทางรถยนต์  492  กิโลเมตร  โดยทางรถไฟ ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ  422  กิโลเมตร   และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออก  34  กิโลเมตร  มีพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  39.34  ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน  และพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรบางส่วน   พื้นที่เอกสิทธิ์  โฉนด  นส. 3   อื่นๆ  บางส่วน   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ,บางส่วนเป็นที่ดอน  และป่าโปร่ง   สภาพป่าถูกทำลายหมดแล้ว  วัดความสูงจากระดับน้ำทะแลประมาณ  130-150  เมตร  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ  1,320.7  มิลลิเมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเดือน เมษายน  ประมาณ  39.7  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด เดือน  ธันวาคม  12.5  องศาเซลเซียส

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง  มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาวและองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่งอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์       

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางและองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวายอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้               ติดต่อกับเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร , เทศบาลผักไหม

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล,จารพัต

   2. ประชากร

                    องค์การบริหารส่วนตำบลระแงงมีประชากรทั้งหมดจำนวน  6,211คนแยกเป็นชาย  3,103คนเป็นหญิง   3,108 คนโดยกระจายอยู่ในพื้นที่  1  ตำบล   14  หมู่บ้านได้แก่

1-capture-20190820-124229

จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ  ปี  2558  ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันสำรวจ

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2559

จังหวัดสุรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ

ตำบลระแงง

สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ

มีครัวเรือนทั้งหมด                                1,272 ครัวเรือน

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด       4,302 คน

                                        เพศชาย      2 ,062 คน                  เพศหญิง  2,240  คน2-capture-20190820-124927

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2559

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล

จังหวัดสุรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ

ตำบลระแงง

 3-capture-20190820-135817

จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา ปี 2558

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล

ตำบลระแงง

4-capture-20190820-140406

หมายเหตุ ข้อมูลจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2559

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง    แยกตามหมู่บ้าน

5-capture-20190820-140611

หมายเหตุ* จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้  อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน

ที่มา* ข้อมูลจากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน  แยกรายพื้นที่ระดับตำบล  ข้อมูลของ  ตำบลระแงง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์   ของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

รายชื่อหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

6-capture-20190820-141304

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          การคมนาคม

                        องค์การบริหารส่วนตำบลระแงงมีระบบการขนส่งทางบกที่สะดวกสบายมีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  226  ตัดผ่านไปสู่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์  นอกจากนี้ยังมีถนนเชื่อมจากอำเภอศีขรภูมิไปอำเภอรัตนบุรี  ระยะทาง  42  กิโลเมตร  อำเภอศีขรภูมิไปอำเภอสังขะ  ระยะทาง  39  กิโลเมตร  นอกจากนี้ยังมีรถตู้โดยสารวิ่งระหว่างอำเภอศีขรภูมิ – สุรินทร์  และอำเภอศีขรภูมิ-รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง   ได้พยายามปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล  เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอยู่เสมอ

          การโทรคมนาคม

                      ระบบโทรคมนาคมหมายถึงระบบการสื่อสารที่มีให้บริการเช่นโทรศัพท์การสื่อสารในรูปแบบโทรสารโทรเลขจดหมายมีที่ทำการไปรษณีย์  1  แห่ง  (ปณจ.ศีขรภูมิ  32110)  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

          ประปา

                   รับผิดชอบการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนหมู่ที่ 7,8,9,11,12,14 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ซึ่งอาศัยน้ำดิบจากห้วยหนองหารจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546    ปริมาณผู้ใช้บริการประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน  525 หลังคา ปริมาณจำนวนการผลิตน้ำประปาเฉลี่ยต่อวัน   300 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ยต่อวัน  300 ลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง  ยังมีทรัพยากรแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค  ดังนี้

1.บ่อน้ำตื้น

-ส่วนตัว                    จำนวน   111    แห่ง

-สาธารณะ                 จำนวน   21     แห่ง

2.บ่อบาดาล

-ส่วนตัว                    จำนวน    502   แห่ง

-สาธารณะ                 จำนวน      19   แห่ง

ไฟฟ้า

                    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง การใช้ไฟฟ้าอยู่ในความควบคุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศีขรภูมิซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและรับคำร้องเพิ่มขนาดมิเตอร์นอกสถานีรวมทั้งให้ข้อแนะนำการป้องกับอันตรายเกิดจากการใช้ไฟปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

การใช้ที่ดิน

                   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 39.34 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ดังนี้

7-capture-20190820-142330