โครงการตามรอยพ่อหลวงปวงประชาเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

โครงการตามรอยพ่อหลวงปวงประชาเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 20 กันยายน 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

 

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมน วิธีทำฮอร์โมนพืชเร่งดอก ผล ราก และการสาธิต/ฝึกปฏิบัติ การทำฮอร์โมน

การผสมดินปลูกคุณภาพสูง และการสาธิต/ฝึกปฏิบัติ การผสมดินปลูก

0

Add a Comment