โครงการตามรอยพ่อหลวงปวงประชาเป็นสุข องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ดำเนินโครงการตามรอยพ่อหลวงปวงประชาเป็นสุข ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ ลอกผักตบชวา ณ ห้วยกุดผไท กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ และกิจกรรมสวนพ่อพอเพียง ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง บูรณาการร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสา สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ในวันที่ 15 กันยายน 2564

ปรับปรุงภูมิทัศน์

ดำเนินการลอกผักตบชวาที่กีดขวางทางเดินน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง

กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ และกิจกรรมสวนพ่อพอเพียง ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

การปลูกไม้ยืนต้น ปลูกพืชผักสวนครัว
การเตรียมความพร้อมของบ่อเลี้ยงปลา เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาหมอเทศและปลาตะเพียน

นำผักตบชวาที่ได้จากกิจกรรม ลอกผักตบชวา ณ ห้วยกุดไผท มาใช้ในกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ณ พื้นที่ อบต.ระแงง

0

Add a Comment