5.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted by:

5. การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

0

Add a Comment