4.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted by:

4. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

0

Add a Comment