3.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted by:

3.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

0

Add a Comment