2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted by:

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

0

Add a Comment