ร่างขอบเขตของงาน(Tems of Reference: TOR) ฉบับปรับปรุงแก้ไข โครงการซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ

Posted by:

ร่างขอบเขตของงาน(Tems of Reference: TOR) ฉบับปรับปรุงแก้ไข โครงการซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อร่างขอบเขตของงาน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

0

Add a Comment