วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

Posted by:

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประเทศไทยจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต >>>ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003, UNCAC) ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ดังนั้น สหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 จากค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index, CPI) ของ 180 ประเทศ ทั่วโลก ปรากฎว่า 2 ใน 3 หรือจำนวน 120 จาก 180 ประเทศ ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน จึงสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้น

>>ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UNCAC ให้ความสำคัญมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตลอดมา ดังนั้น รัฐบาล จึงร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้จัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้ชูแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และมุ่งหวังว่าการกิจกรรมนี้ จะทำให้คนไทยและนานาชาติ ได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วนโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เข้าร่วมในสถานที่จัดงาน (On Ground) ได้เข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าร่วมงานได้จากทุกที่ผ่านรับชมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยสามารถเข้าชมได้ทาง Url : https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage (สำนักงาน ป.ป.ช.)

จากนั้น นายสัมฤทธิ์ คำปุย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ได้อ่านประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ซึ่งภายในงานมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เข้าร่วมงานกว่า 40 คน สำหรับวันต่อตันคอร์รัปชั่นสากล (international Anti Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ (UN)มีติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2546 (UnitedNationsConvention Against Corruption – UNCAC , 2003) เมื่อวันที่ 31ตุลาคม2556 จากนั้นประเทศภาคีเครือข่ายสหประชาชาติจำนวน 191 ประทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยอนุสัญญา ได้กำหนดประเด็นความร่วมมือที่สำคัญของรัฐภาคี 3 ประการ ได้แก่ ด้านมาตรการเชิงป้องกัน ทุกประเทศต้องมุ่งป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นอันดับแรก ด้วยการบัญญัติความผิดทางอาญาทุกประเทศต้องถือว่าการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ คือ อาชญากรรม และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือในการทำให้อนุสัญญาฯ มีผลในทางปฏิบัติได้จริง

>>>องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ

0

Add a Comment