5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Posted by:

5. การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

0

Add a Comment