การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.ประกาศการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

3. คำสั่ง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

4. แนวทางการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงงประชาชน

5.แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

 

0

Add a Comment