วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคม ของทุกปี วันแห่งความตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริต

Posted by:

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง นำโดย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี นับเป็นช่วงเวลาที่ผู้นำทางด้านการเมือง รัฐบาล และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก จะร่วมกันทำงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ด้วยการตีแผ่ถึงปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดการกรรมต่าง ๆ ขึ้น อาทิ การเผยแพร่ข้อความต่อต้านการทุจริต การกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้ตกเป็นเหยื่อของการทุจริต หรือโดยผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้กับการทุจริต รวมไปถึงการประกวดเรียงความต่อต้านทุจริต และการติดโปสเตอร์ต่าง ๆ อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลก็คือ การรณรงค์ คอร์รัปชั่น ฉัน ไม่ ขอรับ (Corruption Your ‘NO’ Counts) อันเป็นขบวนการระหว่างประเทศที่โครงการพัฒนาสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) ร่วมกันจัดขึ้นในวันต่อต้านการทุจริตสากล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริตและวิธีต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่กีดขวางความร่วมมือในอันที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษเช่นไร บ่อนทำลายประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเช่นไร ทั้งยังชักนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน บิดเบือนการตลาด พาความวินาศมาสู่คุณภาพชีวิต รวมถึงส่งผลให้เกิดความผิดอาญาซึ่งกระทำกันเป็นองค์การ การก่อการร้าย และภยันตรายอื่นต่อความมั่นคงของมนุษย์เช่นไร

0

Add a Comment