ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

Posted by:

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน
ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคาลาดยาง งบอุดหนุน
ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองหว้า – สะดีย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0