ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และตำแหน่ง คนงาน (นักการภารโรง)

Posted by:

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
๒. ตำแหน่ง คนงาน (นักการภารโรง)

0

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง คนงาน (นักการภารโรง)

Posted by:

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง คนงาน (นักการภารโรง)

0

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

Posted by:

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/พ.ศ.2566

Posted by:

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/พ.ศ.2566

0