ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงอินทร์ หมู่ ๔ บ้านสำโรง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงอินทร์ หมู่ ๔ บ้านสำโรง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำโรง – โตนด หมู่ ๔ บ้านสำโรง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำโรง – โตนด หมู่ ๔ บ้านสำโรง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกื้อกูล หมู่ ๔ บ้านสำโรง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกื้อกูล หมู่ ๔ บ้านสำโรง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบริบาล๒ ไปลาดยาง ๒๓๗๑ หมู่ ๑๒ บ้านยางเตี้ยใต้ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด ๐.๓๐+๐.๕๐ (ภายใน) ยาว ๘๐ เมตร (ตามแบบ เลขที่ รน-๓๐๑/๖๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบริบาล๒ ไปลาดยาง ๒๓๗๑ หมู่ ๑๒ บ้านยางเตี้ยใต้ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด ๐.๓๐+๐.๕๐ (ภายใน) ยาว ๘๐ เมตร (ตามแบบ เลขที่ รน-๓๐๑/๖๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกลาดยางสายยางเตี้ย-บ้านอาโพน หมู่ ๗ บ้านยางเตี้ย ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด ๐.๓๐+๐.๕๐ (ภายใน) ยาว ๘๐ เมตร (ตามแบบ เลขที่ รน-๓๐๑/๖๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกลาดยางสายยางเตี้ย-บ้านอาโพน หมู่ ๗ บ้านยางเตี้ย ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด ๐.๓๐+๐.๕๐ (ภายใน) ยาว ๘๐ เมตร (ตามแบบ เลขที่ รน-๓๐๑/๖๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งทิศใต้ หมู่ ๑ บ้านปราสาทง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด ๐.๓๐+๐.๕๐ (ภายใน) ยาว ๙๕ เมตร (ตามแบบ เลขที่ รน-๓๐๑/๖๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งทิศใต้ หมู่ ๑ บ้านปราสาทง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด ๐.๓๐+๐.๕๐ (ภายใน) ยาว ๙๕ เมตร (ตามแบบ เลขที่ รน-๓๐๑/๖๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต.ระแงง จำนวน ๑ โครงการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต.ระแงง จำนวน ๑ โครงการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0