คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ที่ ๑๕๒ทับ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม)

Posted by:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ที่ ๑๕๒ทับ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม)

0

การประชุมประชาคมระดับตำบล การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 4/2565

Posted by:

การประชุมประชาคมระดับตำบล การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 4/2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง วันที่ 31 มีนาคม 2565

0