รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสมารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่๒ ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสมารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่๒ ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้) 

0