ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคมซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อฯ

Posted by:

ประกาศผู้ชนะเสนอราคม ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุก ชนิดเครนไฮดรอลิก ตัวเครนเปนผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ฯลฯ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครยไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม้นัอยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุก ติดเครนไฮดรอลิก ตัวเครนเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ร่างขอบเขตของงาน(Tems of Reference: TOR) ฉบับปรับปรุงแก้ไข โครงการซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ

Posted by:

ร่างขอบเขตของงาน(Tems of Reference: TOR) ฉบับปรับปรุงแก้ไข โครงการซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อร่างขอบเขตของงาน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

0