ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

Posted by:

เอกสารแนบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564

Posted by:

เอกสารแนบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564

0

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายผักอินทรีย์ ต.ระแงง

Posted by:

กิจกรรมสวนพ่อพอเพียง โครงการตามรอยพ่อหลวงปวงประชาเป็นสุข

ผักอินทรีย์ปลูกรับประทาน และจัดจำหน่าย

สนใจติดต่อ โทร 044-561135

สนใจสั่งผักอินทรีย์ ติดตามได้ที่ เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เราจะอัพเดตว่ามีผักชนิดใดบ้าง

 

0

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ อบต.ระแงง

Posted by:

 กิจกรรมสวนพ่อพอเพียง ตามโครงการทางตามรอยพ่อหลวงปวงประชาเป็นสุข

ผลิตผลผักอินทรีย์

ปลูกผักไว้รับประทานเอง และจัดจำหน่าย

สนใจติดต่อ ได้ที่ โทร 044-561135

ติดตามสั่งซื้อได้ที่ เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 3/2564

Posted by:

เอกสารแนบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 3/2564

0
Page 1 of 3 123