5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Posted by:

5. การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

0

4.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Posted by:

4. รื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

0

3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Posted by:

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ

0

2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง เหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Posted by:

2. เหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

0

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Posted by:

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ๒๕๖๔

0