ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ที่ ๒/๒๕๖๓

Posted by:

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา และตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

0