การประชุมประชาคมระดับตำบล การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 4/2565

Posted by:

การประชุมประชาคมระดับตำบล การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 4/2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง วันที่ 31 มีนาคม 2565

0

ประกาศ อบต. ระแงง เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 31 มี.ค.2565

Posted by:

ประกาศ อบต. ระแงง เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 4/2565

ในวันที่ 31 มี.ค.2565  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

0

กิจกรรม Big cleaning day.

Posted by:

ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

พนักงาน อบต.ระแงง ร่วมกันพัฒนา

กลุ่มที่ 1 พัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า (เก่า)

กลุ่มที่ 2 พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านโตนด ทำการฉีดล้าง กวาด ทำความสะอาดถนนร่วมกับประชาชน หมู่ที่ 5 

0

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบต.ระแงง ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบต.ระแงง ประจำปีงบประมาณ 2564 

0

ข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

คู่มือข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

คู่มือการแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
0

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนัุบสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

คำสั่งคณะกรรมการ ITA65_0001

0
Page 1 of 4 1234