ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

0

ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามันหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

Posted by:

ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามันหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

Posted by:

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)

0

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสมารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่๒ ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสมารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่๒ ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้) 

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคมซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อฯ

Posted by:

ประกาศผู้ชนะเสนอราคม ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุก ชนิดเครนไฮดรอลิก ตัวเครนเปนผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ฯลฯ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครยไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม้นัอยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุก ติดเครนไฮดรอลิก ตัวเครนเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ร่างขอบเขตของงาน(Tems of Reference: TOR) ฉบับปรับปรุงแก้ไข โครงการซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ

Posted by:

ร่างขอบเขตของงาน(Tems of Reference: TOR) ฉบับปรับปรุงแก้ไข โครงการซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อร่างขอบเขตของงาน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

0
Page 1 of 6 12345...»